ELTE oktatás-módszertani továbbképzés EFOP-3.4.3-16-2016-00011

2018.10.01.
ELTE oktatás-módszertani továbbképzés EFOP-3.4.3-16-2016-00011
Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar az alábbi oktatás-módszertani képzéseken való részvétel lehetőségét kínálja a Karon és az ELTE-n oktató-kutató kollégák részére. 

Általános továbbképzési információk:

Az egyes továbbképzési témakörökre

  • 6 témában (témánként - 2018 őszén október-november és december hónapokban három alkalommal, különböző hétköznapokon általában a délutáni órákban az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon, (továbbiakban: ELTE BGGYK), - címe: 1097 Budapest, Ecseri út 3. lehet jelentkezni
  • az egyes továbbképzések alkalmanként minimum 12, maximum 25 fővel folynak majd, a különböző továbbképzési témáknál – a téma jellegénél fogva - a maximális részvételi létszám egyenként külön kerül feltüntetésre. A max létszám elérését követően a regisztráció automatikusan lezárul. FIGYELEM! A lezárásig sikeresen regisztrálók további visszaigazolást nem kapnak, mindenkit szeretettel várunk az általa kiválasztott időpontban. Minden meghirdetett képzés megtartásra kerül.

A választható továbbképzési témakörök:

1. Asszertív oktató-hallgatói kommunikáció, azaz hogyan lehet még hatékonyabb az oktatói-hallgatói kommunikáció? – Dr. Billédi Katalin vezetésével

2. Felsőoktatási innovációs módszertan (különös tekintettel a gyógypedagógus-jelöltek gyakorlati munka során alkalmazható hallgatói projektmunka tervezéséről, értékeléséről) – Horváth Péter vezetésével

3. Infokommunikációs IKT technikák (fókuszban az IKT eszközök megismertetése és azok pedagógiai céloknak és a tanulók képességeinek megfelelő megválasztása, feladatok létrehozása a bemutatott eszközökkel) – Horváth Endre vezetésével

4. PPT készítési technikák figyelemmel a többcsatornás ismeretátadásra és a vizuális támogatásra az ismeretelsajátítás folyamatában (módszertani és digitális kompetenciák továbbfejlesztése) – Dr. Virányi Anita vezetésével

5. Speciális szükségletű hallgatók a felsőoktatási gyakorlatokon – a gyakorlatvezetői tevékenységet meghatározó szemléleti alapok, egyetemi és kari szintű támogatások megismertetése, az egyenlő esélyű hozzáférés elősegítése a gyakorlatok során – Nagyné Dr. Schiffer Csilla vezetésével

6. Tanulási eredmény-központú módszertanok különös tekintettel a leghatékonyabb stratégiákra, módszertanokra, a tanulást támogató eszközökre – Dr. Perlusz Andrea vezetésével

A választható továbbképzési témakörök részletesebb ismertetése:

1. Asszertív oktató-hallgatói kommunikáció, azaz hogyan lehet még hatékonyabb az oktatói-hallgatói kommunikáció? – Dr. Billédi Katalin vezetésével

Meg tudja határozni a konfliktus fogalmát, és el tudja határolni más, a témához kapcsolódó fogalomtól; rendszerezni tudja a konfliktusok kiváltó okait; értelmezni tudja a konfliktuskezelési stratégiák modelljét, amelyet fel tud használni saját konfliktuskezelési stratégiájának megválasztásához; képes a konfliktushelyzet legfontosabb jellemzői alapján a hatékony stratégiát tervezni és kivitelezni, érti a Vereségmentes Módszer lépéseit, képes és motivált annak saját kommunikációjába való beépítésére; képes felismerni és meg tudja nevezni az asszertív viselkedés és kommunikáció szófordulatait, nonverbális jellemzőit; meg tudja határozni a hatékony visszacsatolás kritériumait; különbséget tud tenni konstruktív és nem konstruktív kritika és dicséret között; fel tudja mérni a nem megfelelő visszacsatolás veszélyeit; ismeri a kommunikációt megkönnyítő és gátló tényezők jellemzőit, felismeri a valós üzenetét, és tisztában van azzal, amit ezek kiválthatnak; reflektálni tud saját előzetes tudására, kommunikációs gyakorlatára; felismeri saját felelősségét kommunikációjának hatékonyabbá tételében; motivált kommunikációs készségeinek gyakorlására.

Maximális résztvevői létszám alkalmanként: 12 fő

A témakör várható és választható továbbképzési időpontjai:       

2018. október 12.

péntek

14.30-19.00  helyszín: A/6 terem

Jelentkezés

2018. október 26.

péntek

14.30-19.00  helyszín: B/302 terem

Jelentkezés

2018. november 15.

csütörtök

14.30-19.00  helyszín: A/06 terem

Jelentkezés

 


 

2. Felsőoktatási innovációs módszertan (különös tekintettel a gyógypedagógus-jelöltek gyakorlati munka során alkalmazható hallgatói projektmunka tervezéséről, értékeléséről) – Horváth Péter vezetésével

A képzés résztvevői alapvető ismereteket szereznek a projektpedagógia elméleti hátteréről, a tudás korszerű értelmezéséről, illetve ismereteket szereznek további, alkalmazható forrásokról; a képzés résztvevői részletes ismereteket szereznek a felsőoktatásban, a gyógypedagógus-jelöltek gyakorlati képzése során alkalmazható hallgatói projektmunka tervezéséről munkaterv-minta alapján, illetve a projektmunka értékeléséről; a képzés résztvevői megismernek 4 jó gyakorlatot „gyógypedagógia” alapszakos hallgatók által végzett tevékenység alapján; a képzés résztvevői képesek a bloomi tanulási szinteknek megfelelő kérdések megfogalmazására; a képzés résztvevői képessé válnak a pedagógus-jelöltek gyakorlati képzése során alkalmazható hallgatói projekt megterveztetésére és a hallgatói projektmunka értékelésére; a képzés résztvevői képessé válnak a gyógypedagógus-jelöltek projektmunka keretében történő tanulási folyamata szervezésére és facilitálására; a képzés résztvevői elsajátíthatják az alternatív felsőoktatási/köznevelési módszerek alkalmazásának egyes elemeit; a képzés résztvevői nyitottak (pl. zárótanítás keretében) a tanítási/tanulási/értékelési felelősség gyógypedagógus-jelöltekkel történő megosztására.

Maximális résztvevői létszám alkalmanként: 25 fő

A témakör várható és választható továbbképzési időpontjai:                 

2018. október 10.

szerda

14.30-18.30  helyszín: B/301 terem  

Jelentkezés

2018. október 17.

szerda

14.30-18.30  helyszín: B/301 terem

Jelentkezés

2018. november 20.

kedd

13.30-17.30  helyszín: B/306 terem

Jelentkezés

 


 

3. Infokommunikációs IKT technikák (fókuszban az IKT eszközök megismertetése és azok pedagógiai céloknak és a tanulók képességeinek megfelelő megválasztása, feladatok létrehozása a bemutatott eszközökkel) – Horváth Endre vezetésével

Napjainkban számos olyan IKT eszköz áll rendelkezésre, melyek támogatják a tananyag-feldolgozás folyamatát. Amellett, hogy számos lehetőséget nyújtanak a differenciálásra, alkalmazásuk révén a tanulók felkészültebben válaszolhatnak korunk digitális kihívásaira. Változatos formában alkalmazhatóak akár a tanóra keretein belül például csoportos/egyéni munkára, a házi feladat elkészítése során vagy az ellenőrzés/értékelés részeként. Az eszközökhöz kapcsolódó játékokban megszerzett tudás felhasználható a mindennapi életben előforduló feladathelyzetekben is. A képzés célja, hogy a résztvevő megismerjen néhány egyszerű IKT eszközt, melyek külön vagy egymással kombinálva önálló vagy komplex feladat részeként alkalmazhatóak a tantermi munkában vagy az azt megelőző felkészülési/tervezési szakaszban. A képzés során az előadás mellett saját élményen alapuló tapasztalatszerzés során ismerkedhetnek meg a résztvevők a kiválasztott eszközök sajátosságaival, pedagógiai alkalmazási lehetőségeikkel. A képzés elvégzését követően a résztvevő képessé válik: a megismert eszközök alkalmazására, az eszközök pedagógiai céloknak és a tanulók képességeinek megfelelő megválasztására, egyszerű feladatok létrehozására a bemutatott eszközök segítségével.

Maximális résztvevői létszám alkalmanként: 20 fő

A témakör várható és választható továbbképzési időpontjai:     

2018. október 4.

csütörtök

15.30-19.30  helyszín: C/108 terem   

Jelentkezés

2018. november 29.

csütörtök

15.30-19.30  helyszín: C/108 terem

Jelentkezés

2018. december 13.

csütörtök

15.30-19.30  helyszín: C/108 terem

Jelentkezés

 


 

4. PPT készítési technikák figyelemmel a többcsatornás ismeretátadásra és a vizuális támogatásra az ismeretelsajátítás folyamatában (módszertani és digitális kompetenciák továbbfejlesztése) – Dr. Virányi Anita vezetésével

Az oktatásban rendkívül fontos egyfelől a többcsatornás ismeretátadás, a vizuális támogatás az ismeretelsajátítás folyamatában, másfelől olyan korszerű eszközök alkalmazása, amelyek segítik a szóban elhangzó információk nyomon követését, segítik a figyelem fókuszálását, lehetővé teszik a megtanulandó ismeretek későbbi felidézésének megsegítését is a tanulók számára. A bemutató, prezentáció alkalmazása arra is módot ad, hogy segítsük a sajátos nevelési igényű tanulókat a vázlat készítésében, az ismeretek rendszerezésében, egyéni szükségleteiknek megfelelő módon a kisebb lépésekre bontott, interaktív elemekkel is bővített magyarázattal a tananyag megértésében. A bemutató diasorok használata lehetőséget ad a differenciáláshoz, az egyénre szabott támogatás biztosításához, az egyéni fejlesztés során interaktív tartalom kialakításához is. Gyakorlatvezetőként a tanárjelöltek, gyógypedagógus-jelöltek segítését támogató eszköz lehet. A képzés célja, hogy a résztvevők fejlesszék, továbbfejlesszék módszertani és digitális kompetenciáikat, megismerkedjenek a prezentációkészítés lehetőségei közül a PowerPoint-bemutató készítésének alapjaival, vagy tovább építsék meglévő tudásukat a hatékony prezentálás, a korszerű és akadálymentes bemutató készítésének lehetőségeivel. A résztvevő a képzés elvégzése után képes lesz: saját bemutató készítésére; a témához, óratípushoz illeszkedő sablon, diatípus kiválasztására; szöveg, kép, táblázat, diagram stb. esztétikus és informatív alkalmazására a bemutatóban; látványos, figyelemfelkeltő hatások alkalmazására (animálás, hang, videó stb.); a mentés különböző, céltól függő formáinak kiválasztására, alkalmazására (pl. közzétételhez, vetítéshez, szöveggé alakításhoz stb.);a nyomtatás célnak megfelelő formái kiválasztására (pl. jegyzetoldal, vázlat stb.).

Maximális résztvevői létszám alkalmanként: 20 fő

A témakör várható és választható továbbképzési időpontja: 

2018. október 24.

szerda

14.30-18.30   helyszín: C/108 terem  

Jelentkezés

2018. november 14.

szerda

14.30-18.30   helyszín: C/108 terem

Jelentkezés

2018. november 20.

 kedd

15.30-19.30   helyszín: C/108 terem

Jelentkezés

 


 

5. Speciális szükségletű hallgatók a felsőoktatási gyakorlatokon – a gyakorlatvezetői tevékenységet meghatározó szemléleti alapok, egyetemi és kari szintű támogatások megismertetése, az egyenlő esélyű hozzáférés elősegítése a gyakorlatok során – Dr. Schiffer Csilla vezetésével

A képzésen résztvevő gyakorlatvezetők megismerik a speciális szükségletű hallgatókkal kapcsolatos gyakorlatvezetői tevékenységet meghatározó szemléleti alapokat, és az azt szabályzó különböző szintű dokumentumokat. Tájékozottak lesznek a speciális szükségletű hallgatók támogatásának rendszeréről a felsőoktatásban, az egyetemi és a kari szintű szolgáltatásokról. Képessé válnak a gyakorlatvezetői feladatok ellátásakor az egyetemes tervezés eszméjének megfelelően olyan támogatások biztosítására a hospitálásokon, a gyakorló tanításra felkészülés idején és a gyakorló tanításon, vizsgatanításon, amely minden hallgató számára egyenlő eséllyel biztosítja a művelődéshez való hozzáférést, és ezáltal gyakorlati példát mutat a tanulók és a hallgatók számára a befogadás megvalósítására. A gyakorlatvezető tanárok ily módon törekedhetnek a lemorzsolódás csökkentésére, az előítéletektől mentes tanári attitűdök és a befogadó szemlélet kialakítására.   

Maximális résztvevői létszám alkalmanként: 20 fő    

A témakör várható és választható továbbképzési időpontjai:

2018. október 11.

csütörtök

11.30-15.30  helyszín: B/401 terem   

Jelentkezés

2018. november 8.

csütörtök

11.30-15.30  helyszín: B/401 terem

Jelentkezés

 

2018. november 23.

péntek

11.30-15.30   helyszín: B/406 terem

Jelentkezés

 


 

6. Tanulási eredmény-központú módszertanok különös tekintettel a leghatékonyabb stratégiákra, módszertanokra, a tanulást támogató eszközökre – Dr. Perlusz Andrea dékánhelyettes vezetésével

A Tanulási eredmény-központú módszertanok című képzési egység végén a résztvevő meg tudja határozni a tanulási eredmény fogalmát, értelmezni tudja az oktatás különböző szintjein a tanulási eredmény típusú dokumentumokat, meg tudja fogalmazni a tanulási eredmény központú kimenetek deszkriptorait. Érti a hatékony tanulási szituáció jellemző vonásait és ezeket felismeri, meg tudja határozni. Ismeri a tanulási eredmény központú módszertanok fajtáit, képes a tanulási eredményhez a leghatékonyabb stratégiákat, módszertanokat és a tanulást támogató eszközöket kiválasztani. Reflektálni tud saját előzetes tudására. Érti a tanulási eredmény és az értékelés között összefüggést, ismeri a fejlesztő értékelés jellemzőit. Fejlesztő értékelés minták áttekintése, elemzése révén felismeri és meg tudja nevezni a fejlesztő értékelés jellemző szófordulatait. Pozitív várakozás jellemzi a tanulási eredménnyel kapcsolatban, kíváncsi attitűd a feladathelyzettel szemben. Kezdeményező saját tanulása tekintetében, kihívással tekint a komplex problémahelyzetekre és felelősséget vállal saját tanulásáért. Felismeri saját felelősségét a tanulási eredmény szempontú oktatás tervezésében és szervezésében. Kritikus gondolkodása miatt megkérdőjelezi a gondolatok, a hiedelmek vagy a tevékenységek mögötti előfeltevéseket.

Maximális résztvevői létszám alkalmanként: 25 fő

A témakör várható és választható továbbképzési időpontjai:

2018. október 9.

kedd

15.30-19.30  helyszín: A/06 terem

Jelentkezés

2018. november 5.

hétfő

15.30-19.30  helyszín: B/401 terem

Jelentkezés

2018. november 16.

péntek

14.30-18.30   helyszín: B/401 terem  

Jelentkezés