ELTE oktatás-módszertani továbbképzés EFOP-3.4.3-16-2016-00011

2020.02.24.
ELTE oktatás-módszertani továbbképzés EFOP-3.4.3-16-2016-00011
Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar az alábbi oktatás-módszertani képzéseken való részvétel lehetőségét kínálja a Karon, az ELTE-n, valamint a köznevelésben gyakorlatvezető - oktató kollégák részére. 

Általános továbbképzési információk:

  • 6 témában, témánként - 2020 tavaszán, március-április-május hónapokban - 3 alkalommal, hétköznap a délutáni órákban az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon (továbbiakban: ELTE BGGYK, címe: 1097 Budapest, Ecseri út 3.).
  • az egyes továbbképzések alkalmanként minimum 12, maximum 25 fővel folynak, a különböző továbbképzési témáknál – a téma jellegénél fogva - a maximális részvételi létszám egyenként külön kerül feltüntetésre. A max létszám elérését követően a regisztráció automatikusan lezárul. A lezárásig sikeresen regisztrálók  visszaigazolást kapnak a jelentkezésről. Mindenkit szeretettel várunk az általa kiválasztott időpontban.
  • A témánként 3-3 alkalom mindegyikén ugyanaz az előadás hangzik el, tehát csak 1 időpontra szükséges jelentkezni! Kérnénk, hogy 1 időponton belül csak egyszer regisztráljanak, mert sajnos gyakori, hogy 2-3 felesleges bejelentkezéssel egymás elől veszik el az érdeklődők a helyeket. Amennyiben azt tapasztalja, hogy a regisztráció már lezárt egy adott időpontra, érdeklődjön a gytk@barczi.elte.hu címen a fentiekben leírtak okán esetlegesen felszabaduló szabad férőhelyekről.
  • a 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásáról és kedvezményeiről szóló jogszabály 5. § (3) bekezdés d) pontja értelmében az 5 órás tanulási egységekben való részvételről Tanúsítványt állítunk ki a hallgatók számára.

 

A választható továbbképzési témakörök:

1. Asszertív oktató-hallgatói kommunikáció, azaz hogyan lehet még hatékonyabb az oktatói-hallgatói kommunikáció? – Dr. Billédi Katalin vezetésével

2. Felsőoktatási innovációs módszertan (különös tekintettel a gyógypedagógus-jelöltek gyakorlati munka során alkalmazható hallgatói projektmunka tervezéséről, értékeléséről) – Horváth Péter vezetésével

3. Infokommunikációs IKT technikák (fókuszban az IKT eszközök megismertetése és azok pedagógiai céloknak és a tanulók képességeinek megfelelő megválasztása, feladatok létrehozása a bemutatott eszközökkel) – Horváth Endre vezetésével

4. PPT készítési technikák figyelemmel a többcsatornás ismeretátadásra és a vizuális támogatásra az ismeretelsajátítás folyamatában (módszertani és digitális kompetenciák továbbfejlesztése) – Dr. Virányi Anita vezetésével

5. Speciális szükségletű hallgatók a felsőoktatási gyakorlatokon – a gyakorlatvezetői tevékenységet meghatározó szemléleti alapok, egyetemi és kari szintű támogatások megismertetése, az egyenlő esélyű hozzáférés elősegítése a gyakorlatok során – Nagyné Dr. Schiffer Csilla vezetésével

6. Tanulási eredmény-központú módszertanok különös tekintettel a leghatékonyabb stratégiákra, módszertanokra, a tanulást támogató eszközökre – Dr. Perlusz Andrea vezetésével

 

A választható továbbképzési témakörök részletesebb ismertetése:

1. Asszertív oktató-hallgatói kommunikáció, azaz hogyan lehet még hatékonyabb az oktatói-hallgatói kommunikáció? – Dr. Billédi Katalin vezetésével

Meg tudja határozni a konfliktus fogalmát, és el tudja határolni más, a témához kapcsolódó fogalomtól; rendszerezni tudja a konfliktusok kiváltó okait; értelmezni tudja a konfliktuskezelési stratégiák modelljét, amelyet fel tud használni saját konfliktuskezelési stratégiájának megválasztásához; képes a konfliktushelyzet legfontosabb jellemzői alapján a hatékony stratégiát tervezni és kivitelezni, érti a Vereségmentes Módszer lépéseit, képes és motivált annak saját kommunikációjába való beépítésére; képes felismerni és meg tudja nevezni az asszertív viselkedés és kommunikáció szófordulatait, nonverbális jellemzőit; meg tudja határozni a hatékony visszacsatolás kritériumait; különbséget tud tenni konstruktív és nem konstruktív kritika és dicséret között; fel tudja mérni a nem megfelelő visszacsatolás veszélyeit; ismeri a kommunikációt megkönnyítő és gátló tényezők jellemzőit, felismeri a valós üzenetét, és tisztában van azzal, amit ezek kiválthatnak; reflektálni tud saját előzetes tudására, kommunikációs gyakorlatára; felismeri saját felelősségét kommunikációjának hatékonyabbá tételében; motivált kommunikációs készségeinek gyakorlására.

Maximális résztvevői létszám alkalmanként: 12 fő

A témakör várható és választható továbbképzési időpontjai:       

2020. április 23.

csütörtök

14.15-18.30  helyszín: A/26 terem

Jelentkezés

2020. május 07.

csütörtök

14.15-18.30  helyszín: A/26 terem

Jelentkezés

2020. május 14.

csütörtök

14.15-18.30  helyszín: A/26 terem

Jelentkezés

 


 

2. Felsőoktatási innovációs módszertan (különös tekintettel a gyógypedagógus-jelöltek gyakorlati munka során alkalmazható hallgatói projektmunka tervezéséről, értékeléséről) – Horváth Péter vezetésével

A képzés résztvevői alapvető ismereteket szereznek a projektpedagógia elméleti hátteréről, a tudás korszerű értelmezéséről, illetve ismereteket szereznek további, alkalmazható forrásokról; a képzés résztvevői részletes ismereteket szereznek a felsőoktatásban, a gyógypedagógus-jelöltek gyakorlati képzése során alkalmazható hallgatói projektmunka tervezéséről munkaterv-minta alapján, illetve a projektmunka értékeléséről; a képzés résztvevői megismernek 4 jó gyakorlatot „gyógypedagógia” alapszakos hallgatók által végzett tevékenység alapján; a képzés résztvevői képesek a bloomi tanulási szinteknek megfelelő kérdések megfogalmazására; a képzés résztvevői képessé válnak a pedagógus-jelöltek gyakorlati képzése során alkalmazható hallgatói projekt megterveztetésére és a hallgatói projektmunka értékelésére; a képzés résztvevői képessé válnak a gyógypedagógus-jelöltek projektmunka keretében történő tanulási folyamata szervezésére és facilitálására; a képzés résztvevői elsajátíthatják az alternatív felsőoktatási/köznevelési módszerek alkalmazásának egyes elemeit; a képzés résztvevői nyitottak (pl. zárótanítás keretében) a tanítási/tanulási/értékelési felelősség gyógypedagógus-jelöltekkel történő megosztására.

Maximális résztvevői létszám alkalmanként: 25 fő

A témakör várható és választható továbbképzési időpontjai:                 

 

2020. március 10.

kedd

14.00-18.00  helyszín: B/301 terem

Jelentkezés

2020. április 7.

 kedd

14.00-18.00  helyszín: B/301 terem

Jelentkezés

2020. május 12.

 kedd

14.00-18.00  helyszín: B/301 terem

Jelentkezés

 


 

3. Infokommunikációs IKT technikák (fókuszban az IKT eszközök megismertetése és azok pedagógiai céloknak és a tanulók képességeinek megfelelő megválasztása, feladatok létrehozása a bemutatott eszközökkel) – Horváth Endre vezetésével

Napjainkban számos olyan IKT eszköz áll rendelkezésre, melyek támogatják a tananyag-feldolgozás folyamatát. Amellett, hogy számos lehetőséget nyújtanak a differenciálásra, alkalmazásuk révén a tanulók felkészültebben válaszolhatnak korunk digitális kihívásaira. Változatos formában alkalmazhatóak akár a tanóra keretein belül például csoportos/egyéni munkára, a házi feladat elkészítése során vagy az ellenőrzés/értékelés részeként. Az eszközökhöz kapcsolódó játékokban megszerzett tudás felhasználható a mindennapi életben előforduló feladathelyzetekben is. A képzés célja, hogy a résztvevő megismerjen néhány egyszerű IKT eszközt, melyek külön vagy egymással kombinálva önálló vagy komplex feladat részeként alkalmazhatóak a tantermi munkában vagy az azt megelőző felkészülési/tervezési szakaszban. A képzés során az előadás mellett saját élményen alapuló tapasztalatszerzés során ismerkedhetnek meg a résztvevők a kiválasztott eszközök sajátosságaival, pedagógiai alkalmazási lehetőségeikkel. A képzés elvégzését követően a résztvevő képessé válik: a megismert eszközök alkalmazására, az eszközök pedagógiai céloknak és a tanulók képességeinek megfelelő megválasztására, egyszerű feladatok létrehozására a bemutatott eszközök segítségével.

Maximális résztvevői létszám alkalmanként: 15 fő (kezdő ill. haladó csoportban, kérnénk e szerint válasszanak időpontot a képzésre)

Kezdő szint: a mindennapi munkájuk során nem, vagy csak ritkán/kevés IKT eszközt használnak
Haladó szint: a mindennapi munkájuk során folyamatosan használnak IKT eszközöket (pl. Google Drive, Prezi, Learningapps.org)

A témakör várható és választható továbbképzési időpontjai:     

2020. március 19.

 csütörtök

15.15-18.30  helyszín: C/108 terem

kezdő csoport  

Jelentkezés

2020. március 26.

 csütörtök

15.15-18.30  helyszín: C/108 terem

kezdő csoport

Jelentkezés

2020. május 28.

 csütörtök

15.15-18.30  helyszín: C/108 terem

haladó csoport

Jelentkezés

 


 

4. PPT készítési technikák figyelemmel a többcsatornás ismeretátadásra és a vizuális támogatásra az ismeretelsajátítás folyamatában (módszertani és digitális kompetenciák továbbfejlesztése) – Dr. Virányi Anita vezetésével

Az oktatásban rendkívül fontos egyfelől a többcsatornás ismeretátadás, a vizuális támogatás az ismeretelsajátítás folyamatában, másfelől olyan korszerű eszközök alkalmazása, amelyek segítik a szóban elhangzó információk nyomon követését, segítik a figyelem fókuszálását, lehetővé teszik a megtanulandó ismeretek későbbi felidézésének megsegítését is a tanulók számára. A bemutató, prezentáció alkalmazása arra is módot ad, hogy segítsük a sajátos nevelési igényű tanulókat a vázlat készítésében, az ismeretek rendszerezésében, egyéni szükségleteiknek megfelelő módon a kisebb lépésekre bontott, interaktív elemekkel is bővített magyarázattal a tananyag megértésében. A bemutató diasorok használata lehetőséget ad a differenciáláshoz, az egyénre szabott támogatás biztosításához, az egyéni fejlesztés során interaktív tartalom kialakításához is. Gyakorlatvezetőként a tanárjelöltek, gyógypedagógus-jelöltek segítését támogató eszköz lehet. A képzés célja, hogy a résztvevők fejlesszék, továbbfejlesszék módszertani és digitális kompetenciáikat, megismerkedjenek a prezentációkészítés lehetőségei közül a PowerPoint-bemutató készítésének alapjaival, vagy tovább építsék meglévő tudásukat a hatékony prezentálás, a korszerű és akadálymentes bemutató készítésének lehetőségeivel. A résztvevő a képzés elvégzése után képes lesz: saját bemutató készítésére; a témához, óratípushoz illeszkedő sablon, diatípus kiválasztására; szöveg, kép, táblázat, diagram stb. esztétikus és informatív alkalmazására a bemutatóban; látványos, figyelemfelkeltő hatások alkalmazására (animálás, hang, videó stb.); a mentés különböző, céltól függő formáinak kiválasztására, alkalmazására (pl. közzétételhez, vetítéshez, szöveggé alakításhoz stb.);a nyomtatás célnak megfelelő formái kiválasztására (pl. jegyzetoldal, vázlat stb.).

Maximális résztvevői létszám alkalmanként: 15 fő

A témakör várható és választható továbbképzési időpontja: 

2020. március 17.

 kedd

14.00-18.00   helyszín: C/108 terem  

Jelentkezés

2020. március 24.

 kedd

14.00-18.00   helyszín: C/108 terem

Jelentkezés

2020. március 31.

 kedd

14.00-18.00   helyszín: C/108 terem

Jelentkezés

 


 

5. Speciális szükségletű hallgatók a felsőoktatási gyakorlatokon – a gyakorlatvezetői tevékenységet meghatározó szemléleti alapok, egyetemi és kari szintű támogatások megismertetése, az egyenlő esélyű hozzáférés elősegítése a gyakorlatok során – Dr. Schiffer Csilla vezetésével

A képzésen résztvevő gyakorlatvezetők megismerik a speciális szükségletű hallgatókkal kapcsolatos gyakorlatvezetői tevékenységet meghatározó szemléleti alapokat, és az azt szabályzó különböző szintű dokumentumokat. Tájékozottak lesznek a speciális szükségletű hallgatók támogatásának rendszeréről a felsőoktatásban, az egyetemi és a kari szintű szolgáltatásokról. Képessé válnak a gyakorlatvezetői feladatok ellátásakor az egyetemes tervezés eszméjének megfelelően olyan támogatások biztosítására a hospitálásokon, a gyakorló tanításra felkészülés idején és a gyakorló tanításon, vizsgatanításon, amely minden hallgató számára egyenlő eséllyel biztosítja a művelődéshez való hozzáférést, és ezáltal gyakorlati példát mutat a tanulók és a hallgatók számára a befogadás megvalósítására. A gyakorlatvezető tanárok ily módon törekedhetnek a lemorzsolódás csökkentésére, az előítéletektől mentes tanári attitűdök és a befogadó szemlélet kialakítására.   

Maximális résztvevői létszám alkalmanként: 20 fő    

A témakör várható és választható továbbképzési időpontjai:

2020. március 30.

 hétfő

14.00-18.00  helyszín: B/402 terem   

Jelentkezés

2020. április 27.

 hétfő

14.00-18.00  helyszín: B/402 terem

Jelentkezés

 
         

2020. május 11.

 hétfő

14.00-18.00   helyszín: B/402 terem

Jelentkezés

 


 

6. Tanulási eredmény-központú módszertanok különös tekintettel a leghatékonyabb stratégiákra, módszertanokra, a tanulást támogató eszközökre – Dr. Perlusz Andrea dékánhelyettes vezetésével

A Tanulási eredmény-központú módszertanok című képzési egység végén a résztvevő meg tudja határozni a tanulási eredmény fogalmát, értelmezni tudja az oktatás különböző szintjein a tanulási eredmény típusú dokumentumokat, meg tudja fogalmazni a tanulási eredmény központú kimenetek deszkriptorait. Érti a hatékony tanulási szituáció jellemző vonásait és ezeket felismeri, meg tudja határozni. Ismeri a tanulási eredmény központú módszertanok fajtáit, képes a tanulási eredményhez a leghatékonyabb stratégiákat, módszertanokat és a tanulást támogató eszközöket kiválasztani. Reflektálni tud saját előzetes tudására. Érti a tanulási eredmény és az értékelés között összefüggést, ismeri a fejlesztő értékelés jellemzőit. Fejlesztő értékelés minták áttekintése, elemzése révén felismeri és meg tudja nevezni a fejlesztő értékelés jellemző szófordulatait. Pozitív várakozás jellemzi a tanulási eredménnyel kapcsolatban, kíváncsi attitűd a feladathelyzettel szemben. Kezdeményező saját tanulása tekintetében, kihívással tekint a komplex problémahelyzetekre és felelősséget vállal saját tanulásáért. Felismeri saját felelősségét a tanulási eredmény szempontú oktatás tervezésében és szervezésében. Kritikus gondolkodása miatt megkérdőjelezi a gondolatok, a hiedelmek vagy a tevékenységek mögötti előfeltevéseket.

Maximális résztvevői létszám alkalmanként: 25 fő

A témakör várható és választható továbbképzési időpontjai:

2020. március 30.

hétfő

14.00-18.00  helyszín: C/108 terem

Jelentkezés

2020. április 21.

kedd

14.00-18.00  helyszín: B/301 terem

Jelentkezés

2020. április 27.

hétfő

14.00-18.00   helyszín: C/108 terem  

Jelentkezés