Logopédia mesterképzési szak (MA) bemutatása

2021.12.27.
Logopédia mesterképzési szak (MA) bemutatása
A 2021/2022. tanév tavaszi félévében új mesterképzési szakot indított az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar. A képzésre logopédia szakirányon/szakon szerzett gyógypedagógusi alapdiplomával (BA vagy főiskolai oklevél) várjuk a jelentkezőket. A képzést a továbbiakban az általános felvételi eljárás keretében hirdetjük (szeptemberi indulással) 2022-ben nappali tagozaton. A képzés szakfelelőse: dr. Kas Bence, egyetemi docens. A szakfelelős ajánlója innen érhető el.

Mi a logopédia?

A logopédia a hang, a beszéd-, a nyelvi és kommunikációs képesség és a nyelés zavaraival foglalkozó multidiszciplináris alkalmazott tudományág, egyúttal az e zavarokban érintett személyeket segítő hivatás. A logopédusok a nyelvtudomány, humánbiológia és orvostudomány, pszichológia, kognitív tudomány és a gyógypedagógia ismereteire alapozott sajátos módszertant alkalmazva végeznek evidencia alapú prevenciós, diagnosztikai, terápiás és rehabilitációs tevékenységet az érintettek kommunikációs képességeinek fejlesztése, az életminőségük javítása érdekében.

Mi a képzés célja?

A logopédia mesterszak elméletorientált, de emellett gyakorlati készségeket is nyújtó diszciplináris képzés, mely a gyógypedagógia alapszak logopédia szakirány tartalmaira építve tovább specializálja és bővíti az ott megszerzett szaktudást, lefedve a logopédiai szakterület teljes spektrumát. Célja a szakmai ismeretek rugalmas, a kliensek igényeihez illeszkedő alkalmazására, folyamatos és önálló önképzésre, kritikai gondolkodásra, tudományos kutatásra és módszertani fejlesztésre, szakmai szervezői és mentori feladatokra alkalmas logopédus szakemberek képzése. Olyan szakembereké, akik rendelkeznek a komplex hang-, beszéd-, beszélt és írott nyelvi és kommunikációs zavarok, valamint a nyelészavarok felismeréséhez, vizsgálatához és korszerű terápiájához szükséges specifikus ismeretekkel. Képesek a kommunikációs problémákat a nyelvi, pszichológiai, biológiai tényezők, valamint a kliens és környezetének szükségletei kölcsönhatásában értelmezni, ismereteiket a hang-, beszéd-, nyelvi és kommunikációs zavarok objektív megismerése, diagnosztikája valamint habilitációja és rehabilitációja érdekében minden életkori csoportban, a köznevelési és az egészségügyi és rehabilitációs intézményrendszerekben, illetve a privát szférában egyaránt felhasználni. Képesek szakmai csoportokban tervezési, módszertani fejlesztési, szervezési, irányítási, döntéshozói és mentori feladatok ellátására. Ismerik a tudományos kutatás módszereit, képesek kutatási eredményeiket írásban a tudományos publikációk stílusában megfogalmazni, kritikus tudatossággal értékelik a kapcsolódó kutatási eredményeket, mindezen képességek birtokában pedig felkészültek tanulmányaik doktori képzésben való folytatására.

Kinek a jelentkezését várjuk?

A logopédia mesterképzési (MA) szakra logopédia szakirányon szerzett gyógypedagógia szakos (BA) alapdiplomával, vagy korábban logopédia (tanár és/vagy terapeuta) szakos, főiskolai szintű gyógypedagógiai tanári, gyógypedagógusi oklevéllel lehet jelentkezni.

Milyen ismeretek sajátíthatók el?

A logopédia mesterszak főbb tartalmi elemei a következők (szakleírás):

 • a logopédiai szakterülethez kapcsolódó tudományterületek specifikus ismeretkörei, így kognitív idegtudományi, neurofiziológiai, neuropszichológiai, gerontológiai és gerontopszichológiai, neurorehabilitációs, pszicho- és neurolingvisztikai, klinikai nyelvtudományi, nyelvtechnológiai, kísérleti fonetikai ismeretek;
 • a hang-, beszéd-, nyelvi és kommunikációs zavarok, specifikus tanulási zavarok és nyelészavarok logopédiai ellátásának specifikus, emelt szintű ismeretei, különös tekintettel a fejlődési zavarok felnőttkori megjelenési formáira, a többnyelvű populációk logopédiai ellátási problematikájára, illetve a szerzett hang-, beszéd-, nyelvi és kommunikációs zavarok és nyelészavarok logopédiai rehabilitációjának specifikus ismereteire;
 • a szakértői diagnosztikai tevékenységhez kapcsolódó differenciáldiagnosztikai, eljárás-módszertani és jogi ismeretek;
 • a tudományos kutatással és a tudományosan megalapozott módszertani fejlesztőmunkával kapcsolatos ismeretek, így a tudományos kutatásmódszertan, a pszichometria, a tudományos közlés ismeretei és gyakorlati készségei;
 • a szupervíziós, szakmai szervezői, tervezési és mentori feladatokra való felkészítés ismeretei;
 • a professzionális, illetve művészi igényű hang- és beszédképzés logopédiai támogatásának módszertana.

Hol lehet elhelyezkedni okleveles logopédusként?

 • egészségügyi és rehabilitációs intézményekben
 • a felsőoktatásban
 • a köznevelésben, a közigazgatásban és a szakmapolitikában
 • a tudományos kutatásban és a tudásfejlesztésben
 • privát szférában

Hol lehet továbbtanulni az MA képzés után?

Mesterképzésben szerzett oklevéllel bármely doktori iskolába lehet jelentkezni. A logopédiai tudományos kutatás tématerületéhez szorosan kapcsolódik a BME TTK Pszichológia Doktori Iskola (Kognitív tudomány témakörben), az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola Alkalmazott Nyelvészet Program, illetve az ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola Gyógypedagógia Doktori Programja.

Felvételi információk

Azon alapszakok listája, melyekről a hallgató beléphet a szakra:

A logopédia mesterképzési szakra alapképzésben szerzett gyógypedagógus, logopédia szakirányon szakképzettséget igazoló oklevéllel, vagy a korábbi képzési rendszerben szerzett főiskolai szintű logopédia szakos gyógypedagógiai tanár vagy logopédia szakos terapeuta végzettséggel és szakképzettséggel lehet jelentkezni.

Idegennyelvi követelmény

A mesterszak kurzusainak szakirodalma nagyrészt angol nyelvű tankönyveken, folyóiratokon alapszik, így a képzés elvégzéséhez alapvető fontosságú az angol nyelvű szakszöveg-feldolgozásra alkalmas nyelvtudás. A mesterfokozat megszerzéséhez szükséges egy nyelvből, amelyiken a szakmának tudományos irodalma van, államilag elismert középfokú (B2 szintű) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél.

Képzési forma és munkarend

A képzés nappali tagozatos formában indul, a heti óraszám hozzávetőlegesen 20 óra.

Finanszírozási forma

A szak állami ösztöndíjas és önköltséges formában indul. Az önköltség összege 375.000 Ft/félév.

Felvételi irányszám

 • állami ösztöndíjas képzés:           10 < 25 fő
 • önköltséges képzés:                       1 < 5 fő

Vizsga- és pontszámítási információk (docx) (pdf)

Vizsgadíj: 4.000 Ft

A vizsgadíj befizetésnek módjáról és határidejéről áprilisban fogunk tájékoztatást kiküldeni e-mail-ben minden e képzésre jelentkezőnek.