Modulbeszámítás diplomásoknak

Modulbeszámítás diplomásoknak
Képzési lehetőségek és utak diplomásoknak: azonos minőség, rövidebb idő alatt, kisebb költséggel. Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara lehetőséget biztosít diplomások számára a gyógypedagógia alapképzési szak rövidebb idő alatt történő elvégzésére.

A képzési program felépítése és a modulbeszámítás lehetősége

Jelentős az érdeklődés felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek részéről a gyógypedagógia alapképzési (BA) szak iránt, de a 8 féléves képzést többen túl hosszúnak és túl költségesnek tartják. Ha állami támogatással szereztek felsőfokú oklevelet (6–10 félév alatt), a jogszabályi előírások alapján jelenleg felhasználható 12 támogatott félévből már csak 2–6 félévük maradt.

A diplomával jelentkező hallgatók egy része a fogyatékosságügy valamely intézményrendszerében dolgozik (köznevelés, szociális ágazat, gyermekvédelem stb.), és csak az általa ellátott fogyatékossági típusba tartozó személyek gyógypedagógiáját szeretné megtanulni.

A hatályos jogszabály (az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. /IV. 3./ OM rendelet, azaz a KKK) értelmében a gyógypedagógia szak 8 féléves, 240 kredites képzés. Ebből az

- alapozó képzés: 28–32 kredit (BGGYK levelezős tanterv: 30 kredit általános alapozó modul),
- szakmai törzsanyag: 195–205 kredit

  • Általános szakterületi ismeretek: 30–50 kredit (BGGYK levelezős tanterv: 38 kredit gyógypedagógiai alapozó modul)
  • differenciált szakmai modul: 50–70 kredit (BGGYK levelezős tanterv: 58 kredit szakirányú ismeretek modul)
  • kötelezően választható, differenciált szakterületi ismeretek: 50–70 kredit (BGGYK tanterv: 58 kredit szakirányú ismeretek modul)
  • összefüggő szakmai gyakorlat egy gyógypedagógiai szakirány elvégzése esetén: 30 kredit, két szakirány elvégzése esetén 30–50 kredit.

- szabadon választható kurzusok: minimum 12 kredit (BGGYK levelezős tanterv: 16 kredit)
- szakdolgozat: 10 kredit

A képzés közös, mindenki számára azonos szakasza tehát a Bárczi levelező tagozatos mintatantervében 68 kredit + 16 kredit szabadon választható kurzus és 10 kredit szakdolgozat (ez összesen 94 kredit) (1. ábra). A szakirányhoz rendelt differenciált modul 58 kredit + 30 kredit terepgyakorlat. Már egy szakirányhoz rendelt differenciált modul (a BGGYK tantervében a szakirányhoz rendelt kötelező modul) elvégzése is lehetőséget ad az adott szakirányon a záróvizsga letételére és a szakképzettség megszerzésére, hiszen az 58 kredites kötelező modul biztosítja a KKK rendeletben leírt kompetenciákat az adott szakirányon. Ha azonban valaki csak egy szakirányon szeretne szakképzettséget szerezni, valamiből össze kell gyűjtenie a hiányzó krediteket.

1. ábra

ELTE BGGyK gyógypedagógia BA képzési program 8 félév, 240 kredit

A kreditbeszámítás (kreditátvitel) alkalmazásával lehetőség van arra, hogy a diplomások korábbi szakképesítésük elismertetésével teljesítsék ezeket a krediteket, és így egy szakirányon végezhessenek.

A KKK rendelet 8. c) pontja több lehetőséget kínál erre:

c) kötelezően választható differenciált szakterületi ismeretek: 50–70 kredit
    ca) a differenciált szakmai modul keretében választott egy gyógypedagógiai szakirányt bővítő, és a közoktatás területein pedagógiai jellegű feladatok ellátását erősítő ismeretek

    cb) második gyógypedagógiai szakirányhoz tartozó speciális ismeretek,
    cc) egy tanári szakképzettség megalapozásához szükséges szakterületi ismeretek.

A cb) pont kínálja a lehetőséget a két szakirányos képzésre (lásd. 1. ábrán „A” változat). Ez esetben a hallgató úgy szerzi meg a 240 kreditet, hogy az általunk kínált 8 szakirányból két, szakirányhoz rendelt 58-58 kredites modult végez, és teljesíti a 30 kredites terepgyakorlatot a képzés végén. A két szakirányos, 8 féléves képzés modulelosztása az 1. táblázatban látható:

Félévek

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

alapozó modul 72 kredit

x

x

x

x

x

x

 

 

1. szakirányú modul 58 kredit

 

 

x

x

x

x

x

 

2. szakirányú modul 58 kredit

 

 

x

x

x

x

x

 

Terepgyakorlat 30 kredit

 

 

 

 

 

 

 

x

 

1. táblázat: 8 féléves, két szakirányos képzés modulelosztása

A KKK rendelet ca) és cc) pontja az 1. ábrán látható „B” változat. A BGGYK mintatantervében minden szakirányhoz elkészült egy úgynevezett választható modul (szakirányt bővítő ismeretek), de az csak az egyik lehetőség a hiányzó 58 kredit begyűjtésére. Nem kötelező azt elvégezni, ha valaki diplomával érkezik, és egy szakirányon szeretne gyógypedagógiai szakképesítést. A ca) pont lehetőséget kínál arra, hogy a korábbi szakképzettséget „szakirányt bővítő ismeret”-ként kreditbeszámítással elfogadjuk (ld. az 1. ábrán a pirossal kiemelt sort). A cc) pont lehetőséget kínál arra, hogy bármilyen szintű tanári szakképzettséget beszámítsunk.

A KKK értelmében egy szakirány választása esetén is 30 kreditnyi terepgyakorlatot kell teljesíteni az utolsó félévben.

Ha valaki például szomatopedagógiát szeretne hallgatni, és gyógytornász végzettséggel érkezik, akkor szakirányt bővítő ismeretnek beszámíthatunk 58 kreditet a gyógytornász szakirányból. Ha szociális munkásként végzett, és értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányt választ, akkor szakirányt bővítő ismeretnek beszámíthatunk 58 kreditet az értelmileg akadályozottak szakiránya mellé. Ha valaki biológia–földrajz szakos tanár, akkor a tanári szakképzettségét a cc) pont értelmében befogadjuk.

Az 58 kreditnyi „szakirányt bővítő, és a közoktatás területein pedagógiai jellegű feladatok ellátását erősítő ismereteket”, továbbá a „tanári szakképzettség megalapozásához szükséges szakterületi ismereteket” a diplomás hallgató nem a gyógypedagógia BA képzési ideje alatt gyűjti össze, hanem a korábbi tanulmányaiból magával hozza. A beszámítás lehetősége elsősorban a gyógypedagógiához kapcsolható szakok esetében a legegyszerűbb (ld. 2. táblázat).

Egyéni kérelemre, a szakirányfelelős javaslatára a Kari Tanulmányi és Hallgatói Ügyek Bizottsága Kreditátviteli Albizottság további szakok, illetve munkatapasztalat részleges beszámítását is engedélyezheti szakirányt bővítő ismeretként. Szomatopedagógia szakirány esetén például elképzelhető a testnevelő-edző és a humánkineziológia, látássérültek pedagógiája esetén a programtervező informatikus szakok figyelembe vétele stb. Ha a kreditbeszámítás nem éri el az 58 kreditet, a hiányzókat a jelen tanulmányok keretében is lehet pótolni.

Képzési terület

Képzési ág

Alap- és mesterképzési szakok

kredit**

félév**

bölcsészettudomány

pedagógia és pszichológia

andragógia, pedagógia, pszichológia BA

180

6

andragógia, neveléstudományi, pszichológia MA

120

4

társadalomtudomány

szociális

szociális munka, szociálpedagógia

210

7

foglalkozási rehabilitáció

180

6

orvos- és egészség-tudomány

egészségtudományi

ápolás és betegellátás (gyógytornász szakirány)

240

8

orvostudományi

általános orvos

360

12

pedagógusképzés

óvodapedagógus, tanító

csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus

180

6

tanító, konduktor

240

8

tanár

tanár (osztatlan mesterképzés)

240–360

8–12

tanári mesterszak

60–150

2–5

2. táblázat: Szakirányt bővítő ismeretek modulba beszámítható képzési területek, ágak, szakok

A képzési idő megrövidülése

Az 58 kredit teljes beszámításával a képzési idő 2 félévvel megrövidíthető. Az egy szakirányos,
6 féléves képzés modulelosztása a 3. táblázatban látható.

Félévek

1.

2.

3.

4.

5.

6.

alapozó modul 72 kredit

x

x

x

x

x

 

1. szakirányú modul 58 kredit

 

 

x

x

x

 

Terepgyakorlat 30 kredit

 

 

 

 

 

x

3. táblázat: 6 féléves, egy szakirányos képzés modulelosztása

A diplomás hallgató a felvételét követően dönthet a választandó szakirányok számáról. Ha két szakirányt szeretne, akkor 8 félévet végez (1. táblázat), és két szakirányos oklevelet kap, ha csak egy szakirányt szeretne, akkor 6 félév alatt végez (3. táblázat), és egy szakirányos oklevelet kap. Ha az egy szakirányon végzett gyógypedagógus később további szakképzettséget szeretne szerezni, akkor a gyógypedagógus oklevele birtokában jelentkezhet a 3 féléves, önköltséges szakirányú továbbképzésre, bármely további szakirányra.

Egy szakirány választása esetén a felvételt követően (de javasolt a tanulmányok második félévében, a szakirányválasztást megelőzően) kreditátviteli kérelmet kell benyújtani, és kérni a korábbi szakképzettség alapján az 58 kredit beszámítását. A kérelemhez csatolni kell az oklevélmásolatot és az indexmásolatot (teljesítés igazolást).

Leadás: Komáromi Hajnalka ügyintézőnél, A/204-es szoba.

A kreditátviteli kérelem letölthető itt.

Finanszírozási formák: állami ösztöndíjas képzés, önköltséges képzés, azaz mennyibe kerül?

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) értelmében mindenki 12 félévet tanulhat állami ösztöndíjas képzésben. Aki önköltséges (korábban: költségtérítéses) képzésben szerezte korábbi oklevelét, annak 12 féléve van még. Aki államilag támogatott (finanszírozott) képzésben szerezte oklevelét, az rendszerint 6 vagy több félévet felhasznált (ld. 2. táblázat). (Vigyázat, az 1996 előtti főiskolai és egyetemi képzések állami ösztöndíjasnak számítanak, függetlenül az esetleges tandíjfizetési kötelezettségtől.) Az Nftv. engedélyezi, hogy a maradék féléveket egy újabb alapképzési szakon használja fel a hallgató.

A gyógypedagógia alapképzési szakra az általános felsőoktatási felvételi eljárás során lehet felvételt nyerni.

Ha a diplomás jelentkező állami ösztöndíjas képzésre nyert felvételt, de az ilyen félévei a tanulmányai során elfogynak, önköltséges hallgatóként tudja tanulmányait befejezni.

Félévek

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Teljes összeg

8 féléves, két szakirányos képzés,
2016-ban felvételt nyert

állami
ösztöndíj

önköltség
250.000,-Ft

önköltség
250.000,-Ft

önköltség
250.000,-Ft

önköltség
250.000,-Ft

1.000.000,-Ft

6 féléves, egy szakirányos képzés,
2016-ban felvételt nyert

állami
ösztöndíj

önköltség
250.000,-Ft

önköltség
250.000,-Ft

 

 

500.000,-Ft

4. táblázat: Az önköltség összege és fizetési ütemezése,
ha a hallgatónak van még 4 állami ösztöndíjas féléve

Egy szakirány választása esetén (6 féléves képzési program) a felvételt követően (de javasolt lehetőleg a tanulmányok második félévében, a szakirányválasztást megelőzően) kreditátviteli kérelmet kell benyújtani, és kérni a korábbi szakképzettség alapján az 58 kredit beszámítását. A kérelemhez csatolni kell az oklevélmásolatot és az indexmásolatot (teljesítés igazolást).

Mit tegyek, ha gyógypedagógus végzettséggel újabb szakirányt szeretnék elvégezni?

Gyógypedagógus végzettség és szakképzettség birtokában egy-egy újabb szakirányt (szakképzettséget) szakirányú továbbképzésben lehet elvégezni. A képzési idő szakirányú továbbképzésben 3 félév. A szakirányú továbbképzés önköltséges, állami ösztöndíjas féléveket nem lehet igénybe venni.

Az önköltség összege a gyógypedagógia alapszak egyes szakirányainak szakirányú továbbképzéseiben:

  • ha az eredeti gyógypedagógus végzettség két szakos/két szakirányos: 150.000,-Ft/félév
  • ha az eredeti gyógypedagógus végzettség egy szakos/egy szakirányos: 99.000,-Ft/félév

További információ a szakirányú továbbképzésekről bővebb információ ezen az oldalon érhető el. A szakirányú továbbképzésekre a jelentkezés folyamatos, megfelelő számú jelentkező esetén indítjuk a képzéseket. A jelentkezés menete és a Gyógypedagógiai Továbbképző Központ elérhetősége itt linken érhető el.

További információkért írjon az oktatas@barczi.elte.hu címre.

A táblázat csak az ún. bolognai típusú szakokat tartalmazza, de számításba vehetők az ezeknek megfeleltethető, korábbi rendszerű képzés egyetemi és főiskolai szakjai is.

**A táblázatban szereplő „kredit” és „félév” oszlopok a KKK rendeletben jelenleg megtalálható képzések adatait mutatják. Minden esetben a jelentkező maga tudja, hogy hány féléves képzésben vett részt, és hány állami ösztöndíjas tanulmányi félévet vehet még igénybe.